Regulamin sprzedaży

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Warunki sprzedaży określają zasady sprzedaży, a w szczególności określają:

·        Procedurę składania zamówienia i ustalania ceny produktów

·        Sposób realizacji zamówienia

·        Płatność i dokumentację zakupu

·        Procedurę reklamacyjną

·        Zwolnienie lub ograniczenie odpowiedzialności firmy w przypadku wystąpienia siły wyższej

 

 

§2 Zamówienie

 

1)      Złożenie zamówienia nie jest wiążące.

2)      Zamówienie do czasu rozpoczęcia realizacji jest oświadczeniem Kupującego o chęci zawarcia transakcji, co nie jest tożsame z jej zawarciem.

3)      Sprzedaż towaru następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta w momencie rozpoczęcia realizacji.

4)      Klient składa zamówienie w wybranej przez siebie formie:

i)        W punkcie sprzedaży.

ii)      Drogą elektroniczną (np. e-mail, formularz kontaktowy).

iii)     U sprzedawców na dedykowanej infolinii.

5)      Zamówienie składane przez Klienta powinno zawierać:

i)        Klient indywidualny: imię i nazwisko, adres.

ii)      Klient firmowy: nazwa firmy, NIP, adres.

iii)     Dokładny opis zamawianego towaru i jego ilość.

iv)     Przewidywany termin dostawy lub odbioru – ustalany razem ze Sprzedającym.

v)      Sposób realizacji: dostawa/odbiór osobisty.

vi)     Punkt odbioru lub miejsce dostawy.

vii)    Numer telefonu do kontaktu.

6)      Podczas składania zamówienia Klient jest informowany o obecnie obowiązujących cenach. Nie są one wiążące do czasu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

7)      W przypadku zmiany cen w zamówieniu Klienta, Sprzedający informuje go niezwłocznie o zaistniałych zmianach w celu ich: akceptacji, zmiany zamówienia lub jego anulowania.

8)      Klient ma prawo do zmiany i/lub anulowania zamówienia do czasu rozpoczęcia jego realizacji.

9)      Zmiana i/lub anulowanie zamówienia, które Sprzedający rozpoczął realizować odbywa się w porozumieniu i za zgodą Sprzedającego.

10)   Czas realizacji zamówienia zróżnicowany w zależności od zamawianego towaru, ilości, okresu w jakim jest składane zamówienie i dostępności surowców w Lasach Państwowych.

11)   Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia Klienta z powodów technicznych lub ekonomicznych, przedstawionych Klientowi w formie pisemnej lub ustnej.

 

 

§5 Realizacja zamówienia

 

1)      Sprzedający przed rozpoczęciem realizacji zamówienia z dostawą kontaktuje się telefonicznie z Kupującym, w celu potwierdzenia zgodności i aktualności zamówienia oraz ustalenia dokładnej daty realizacji.

2)      Dostarczający potwierdza wykonaną dostawę robiąc zdjęcie zrealizowanego zamówienia.

 

 

§3 Sprzedaż

 

1)      Kupujący zgłasza sprzedającemu formę dokumentacji sprzedaży: paragon lub faktura.

2)      Wszelkie płatności wynikające z umowy sprzedaży winny być dokonywane w ustalonym terminie płatności i formie, przed datą wymagalności.

3)      Kupujący opłaca zrealizowane zamówienie:

i)        U pracownika dostarczającego zamówienie.

ii)      Przelewem.

iii)     W punkcie sprzedaży.

4)      Sprzedający akceptuje płatności: gotówkowe, kartą, zbliżeniowe, BLIK.

5)      W sytuacji nieterminowej zapłaty Sprzedający ma prawo w trybie natychmiastowym cofnąć lub zmienić przyznane rabaty oraz wstrzymać wszystkie zamówienia planowane do realizacji.

 

 

  

§7 Reklamacja i Gwarancje

 

1)      W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego towaru z treścią zamówienia w zakresie ilości lub jakości dostarczonego towaru Kupujący niezwłocznie w terminie siedmiu dni od daty otrzymania towaru powiadomi Sprzedającego.

2)      Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na towar zgodny z zamówieniem Kupującego.

3)      Sprzedający nie odpowiada za pogorszenie jakości w wyniku nieprawidłowego składowania, poddawania produktów dalszym obróbką lub nieprawidłowego przewożenia przez transport Kupującego.

4)      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

5)      Kupujący zgłaszający reklamację jest zobowiązany umożliwić Sprzedawcy, pod rygorem utraty roszczeń gwarancyjnych, oględziny i sprawdzenie reklamowanej partii towaru, w terminie i miejscu ustalonym przez Kupującego i Sprzedawcę.

6)      Koszty związane z rozpatrzeniem reklamacji ponosi strona, dla której wyniki jest niekorzystny.

7)      Zgłoszenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty należności z tytułu kupna.

8)      W ramach gwarancji Kupującemu, w wyniku uznania jego reklamacji przez Sprzedającego przysługuje wyłącznie roszczenie o: 

i)        Wymianę towaru wadliwego na towar wolny od wad w odniesieniu do wad jakościowych lub uzupełnieni ilości towaru w przypadku braków ilościowych wyłącznie w odniesieniu do partii towaru, co do której Sprzedawca uznał reklamację.

ii)      Zwrot całości lub części ceny sprzedaży za ilość towaru, co do której Sprzedawca uznał reklamację.

iii)     Kupujący nie może żądać od Sprzedającego kwoty przekraczającej wartość zamówionego towaru.

 

 

§8 Siła wyższa

 

1)      Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wszelkie zdarzenia zewnętrzne, których nie można przewidzieć, albo którym nie można zapobiec zwykłymi środkami, ani też przed nimi zabezpieczyć, niemożliwe do uniknięcia, na których działanie Sprzedawca nie ma wpływu i które czynią niemożliwym wywiązanie się Sprzedawcy z zobowiązania dostawy, a w szczególności: klęski żywiołowe, wojna, bardzo trudne warunki atmosferyczne obiektywnie uniemożliwiające produkcję i sprzedaż towaru przez Sprzedawcę (np. niskie temperatury i intensywne opady atmosferyczne). Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie dostawy spowodowane siła wyższą , wówczas termin ten  zostanie przez Sprzedawcę przedłużony  o taki okres (nie ograniczony czasem trwania siły wyższej), jakiego Sprzedawca może w uzasadniony spoób wymagać w celu wykonania zobowiązania dostawy.

2)      W przypadku wystąpienia siły wyższej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odstąpienia od Sprzedaży lub zamówienia w części, w jakiej do chwili wystąpienia siły wyższej nie zostały wykonane, a także do żądania zapłaty za już dostarczone partie towaru. Takie zawieszenie lub odstąpienie nie uprawiania Kupującego do żądania odszkodowania.

 

 

§9 Postanowienia końcowe

 

1)      Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

2)      Wszelkie spory wynikające ze sprzedaży w oparciu o niniejsze warunki rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

3)      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie będą mieć zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego.